Uitgelicht

Welke soorten phishing zijn er en hoe herken ik ze?

Phishing is een breed begrip. Criminelen kunnen op verschillenede manieren proberen betrouwbare gegevens van jou buit te maken. Hieronder vind je meer informatie over de meest voorkomende varianten.

Basic phishing

Basic phishing is de standaardmethode om persoonlijke gegevens te verkrijgen, doordat de boodschapper pretendeert dat het een betrouwbare partij is. Basic phishingaanvallen zijn over het algemeen verkennend van aard en gericht op een breed publiek. Meer informatie over basic phishing is te vinden op http://www.phishing.org/what-is-phishing 

Spear phishing

Spear phishing is gericht op een specifieke groep of instelling met het doel om waardevolle of vertrouwelijke informatie te stelen. Links in spear phishingmails kunnen koppelingen bevatten naar drive-by downloads en bijlagen van Word, Powerpoint of Excel. Meer informatie over spear phishing is te vinden op https://phishingbox.com/news/phishing-news/types-of-phishing-defined   

Whaling

Whaling richt zich specifiek op het senior management of andere hooggeplaatsten in een organisatie die toegang hebben tot waardevolle informatie. Op social media is deze informatie vaak makkelijk te vinden. Meer informatie over whaling kan je vinden op https://phishingbox.com/news/phishing-news/types-of-phishing-defined 

Clone phishing

Clone phishing maakt gebruik van een echte (legitieme) e-mail die gekloond of aangepast is en opnieuw verstuurd wordt met bijvoorbeeld een kwaadaardige bijlage. Door ‘spoofing’ lijkt de email te komen van hetzelfde verzendadres als het gekloonde origineel, waardoor de ontvanger denkt dat het gaat om een update van een vorige legitieme versie. Meer informatie over clone phishing is te vinden op https://phishingbox.com/news/phishing-news/types-of-phishing-defined 

Vishing

Vishing is gericht op het verkrijgen van informatie via VoIP-telefonie. VoIP staat voor voice over IP: bellen via het internet. Hackers bellen het slachtoffer op en omdat het VoIP is, kan de ‘caller ID’ gemanipuleerd worden zodat het lijkt alsof je door een legitieme organisatie wordt gebeld. Je bank kan je dan bellen om je bankgegevens opnieuw te activeren. Meer informatie is te vinden op https://www.social-engineer.org/framework/attack-vectors/vishing/ 

SMiShing

SMiShing richt zich op mobiele telefoons en probeert informatie te verkrijgen via een URL of telefoonnummer in sms-berichten. Het telefoonnummer verwijst vaak naar een geautomatiseerd voiceresponsesysteem en verzoekt je om onmiddellijk actie te ondernemen vanwege een probleem. De berichten lijken te komen van een bank of webwinkel en ze vertellen je dat er iets mis is met je account. Je wordt daarom gevraagd om je accountgegevens te controleren. Meer informatie kan je vinden op https://www.social-engineer.org/framework/attack-vectors/smishing/

Uitgelicht

AVG: De rechten van een student

Wat betekent de AVG voor onze studenten? Hoe gaat NHL Stenden Hogeschool eigenlijk met jouw gegevens om? En welke rechten heb jij eigenlijk? En waar moet je je aan houden als je als student of stagiair persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld in je stage of in het onderzoek dat je doet voor je bachelorthesis?  Bekijk het flitscollege AVG – wat moet je ermee? of lees verder.

Bekijk het flitscollege

Je hebt het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten welke gegevens van jou met welk doel en op welke manier worden verwerkt. NHL Stenden Hogeschool heeft voor iedere doelgroep een dataregister opgesteld waarin die informatie te vinden is. Het dataregister voor studenten vind je via privacy.nhlstenden.com.

Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens. Dat begint met het dataregister. In veel gevallen gaat die inzage vanzelf. In het studentvolgsysteem (Progress) kun je zelf checken welke gegevens ervan jou in staan. Maar je kunt bijvoorbeeld inzage vragen in je studentendossier. Indien van toepassing heb je ook recht op een kopie van die gegevens.

Je hebt het recht van rectificatie. Als de persoonsgegevens die NHL Stenden Hogeschool van jou verwerkt niet juist zijn, heb je het recht om die te laten corrigeren. Bijvoorbeeld als jouw naam verkeerd weergegeven wordt of als je naam veranderd is omdat je in de loop van je studie getrouwd bent. Of als een cijfer dat gewijzigd is nog steeds verkeerd in Progress staat.

Je hebt het recht van gegevenswissing. Als jouw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, dan heb je het recht om die gegevens te laten wissen. Als er bijvoorbeeld na jouw afstuderen nog steeds informatie over jou te vinden is op het intranet of de internetsites van NHL Stenden, dan moet de school die informatie verwijderen als jij dat vraagt. Of als je toestemming hebt gegeven om jouw foto te gebruiken op internet, maar daarop terug wilt komen (en je toestemming dus intrekt), dan moet de school jouw foto verwijderen.

Je hebt het recht op beperking van verwerking. In sommige gevallen kun je een ‘tijdelijk slotje’ op de verwerking van jouw persoonsgegevens zetten. Bijvoorbeeld als jij niet wilt dat de school jouw contactgegevens doorgeeft voor de NSE (het nationale studenttevredenheidsonderzoek). Of als je bezwaar maakt tegen jouw foto op een Facebooksite van je opleiding.

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je de gegevens die NHL Stenden van je heeft in bepaalde gevallen mee kunt nemen naar bijvoorbeeld een andere hogeschool. Maar dat kan alleen in die gevallen waarin jij expliciet toestemming hebt gegeven voor de verwerking of waarin er sprake is van een overeenkomst. Als je op Exchange gaat, zit daar een overeenkomst (contract) achter. Dan heb je het recht om alle informatie over die uitwisseling (dus ook vakken en resultaten enzovoort) mee te nemen naar een andere onderwijsinstelling.

Je hebt het recht van bezwaar. In veel gevallen verwerkt NHL Stenden Hogeschool jouw gegevens omdat dat nu een keer noodzakelijk is om als onderwijsinstelling goed te kunnen functioneren. In de gevallen waarin NHL Stenden zich beroept op dit zogenaamde ‘gerechtvaardigde belang’, heb jij – als je daar goede redenen voor hebt – het recht om hiertegen bezwaar te maken. Zo worden jouw adres en telefoonnummer binnen de instelling door verschillende afdelingen gebruikt. Daar zou jij bezwaar tegen kunnen maken als je gestalkt wordt. Tegen direct marketing kun je altijd bezwaar maken.

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming. Beslissingen die over jou gaan moeten worden genomen door mensen en niet door computers. De wet doelt hier op de steeds verder oprukkende algoritmes (ingewikkelde beslismodellen van de computer). Bij NHL Stenden Hogeschool gebeurt dit nooit. Als je daaraan twijfelt, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@nhlstenden.com.

Types of phishing and how to recognise them

Phishing is a broad concept. Criminals can try to obtain private information from you in a number of different ways. Read below for more information on the most-used phishing methods.

Basic phising

Basic phishing is the standard method for acquiring private information in which the messenger pretends to be a reliable party. Basic phishing attacks generally have an exploratory nature and are aimed at a broad audience. More information about basic phishing can be found here: http://www.phishing.org/what-is-phishing

Spear phishing

Spear phishing is aimed at a specific group or organization with the goal of stealing valuable or confidential information. Phishing mails can include links to drive-by download and Word, PowerPoint or Excel attachments. More information on spear phishing can be found here: https://phishingbox.com/news/phishing-news/types-of-phishing-defined.  

Whaling

Whaling is aimed specifically at senior management or other high-ranking personnel in an organisation with access to valuable information. The personal details of these people are often easily accessible via social media. More information on whaling can be found here: https://phishingbox.com/news/phishing-news/types-of-phishing-defined

Clone phishing

Clone phishing makes use of a real (legitimate) email that has been cloned or altered and resent with, for instance, a malicious attachment. By ‘spoofing’ the email seems to be sent from the same email address as the cloned original, which leads the recipient to believe that the email is an update of a previous legitimate version. More information on clone phishing can be found here: https://phishingbox.com/news/phishing-news/types-of-phishing-defined.

Vishing

Vishing is aimed at procuring information via VoIP telephony. VoIP stands for ‘voice over IP’: calling via the internet. Hackers will call a victim and because it is VoIP, can manipulate the caller ID, so as to appear as a number from a legitimate organisation. Your bank would call you for instance, to reactive your banking account. More information about this can be found here: https://www.social-engineer.org/framework/attack-vectors/vishing/.

SMiShing

SMiShing is aimed at mobile phones an tries to obtain information via a URL or telephone number in a text message. The phone number often redirects to an automated voice response system, which urges you to take immediate action because of a certain problem. These messages appear to be from a bank or online store and they tell you that there is something wrong with your account. You will therefore be asked to check your account data. More information can be found on.

Check the email addresses to which you send mails and files

It sometimes occurs that mails or files are sent to the wrong recipient (s). For example, if students and/or teachers have the same first and last name. If you have an important deadline or if you are sending important files, this can have unfortunate consequences. Therefore, always check if you are sending your mail to the right person. Also be aware of this when you share files within our Office365 environment.

How to recognize an email address?

Employees of NHL Stenden have an e-mail address that ends with @nhlstenden.com. You can recognize students by an e-mail address that ends with @student.nhlstenden.com. The address book of Outlook and other Office 365 applications also indicates whether a contact person is either an employee or a student.


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4257
Geplaatst inHandling data

Controleer de e-mailadressen waarnaar jij mails en bestanden stuurt

Het komt soms voor dat mails of bestanden naar de verkeerde ontvanger(s) worden gestuurd. Bijvoorbeeld wanneer studenten en/of docenten dezelfde voor- en achternaam hebben. Bij een belangrijke deadline of het versturen van belangrijke bestanden kan dit vervelende gevolgen hebben.

Controleer daarom altijd of je jouw mail naar de juiste persoon stuurt. Wees hier ook scherp op wanneer je bestanden deelt binnen onze Office365 omgeving.

Hoe herken ik een e-mailadres?

Medewerkers van onze hogeschool hebben een e-mailadres dat eindigt op @nhlstenden.com. Je herkent studenten aan een e-mailadres dat eindigt op @student.nhlstenden.com. Ook geeft het adresboek van Outlook en andere Office 365 applicaties aan of een contactpersoon een medewerker of een student is.


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4257
Geplaatst inOmgaan met gegevens

GDPR: the rights of our students


What does the GDPR mean for our students? How does NHL Stenden deal with your data? And what rights do you have? And what do you need to do if you process personal data as a student or trainee, for example, during your internship or in the research you do for your bachelor thesis? Want to know more? Watch our flash lecture GDPR: What to do with it? or read further.

You have the right to information. You have the right to know what personal data are processed, and with what purpose. NHL Stenden University of Applied Sciences has created a data register for every target group. You can find the data register for students via datacare.nhlstenden.com.

You have the right to access your personal data. It starts with the data register. In many cases, access is automatically. You can check which of your personal data are in the student tracking system (Progress) yourself. In addition, you can, for example, request access to your student file. If appropriate, you also have the right to a copy of these data.

You have the right to rectification. If the personal data that NHL Stenden University of Applied Sciences has on you are incorrect, you have the right to obtain rectification. For example, if your name is displayed incorrectly, or when your name has changed because you got married during your study. Or whenever a modified grade is still displayed incorrectly in Progress.

You have the right to erasure. If your personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected, you have the right to erasure. If, for example, there’s still information about you on the intranet or the internet sites of NHL Stenden after you’ve graduated, the university has to delete these data if you request so. Or, if you have given us permission to use your picture on the internet, but want to revoke your permission, the university is required to delete your picture.

You have the right to limit processing. In some cases, you can place a ‘temporary lock’ on the processing of your personal data. If you don’t want the university to pass on your personal data to the NSS (National Student Survey), for example. Or if you object to your picture being used on a Facebook page of your study programme.

You have the right to data portability. This means that you may transfer the personal data NHL Stenden has on you in certain circumstances, for example to another university of applied sciences. But this is only possible if you have given your explicit consent for the processing, or whenever there’s an agreement in place. When you log in to Exchange, you accept the agreement that’s in place there. In this case, you have the right to transfer all information on that exchange (including courses and results, and so on) to another educational institution.

You have the right to object. In many cases, NHL Stenden University of Applied Sciences processes your personal data to be able to function properly. In cases where NHL Stenden invokes this so-called ‘legitimate interest’, you have the right to object to the processing – if you have legitimate grounds to do so. Your address and phone number are, for example, used throughout the institution by different departments. In case you’re being stalked, you could object to this. You may object to direct marketing at all times.

You have the right not to be subject to automated decision-making. Decisions regarding yourself, have to be made by people, not computers. Here, the law is referring to the ever-advancing algorithms (complex computer decision models). We never do this at NHL Stenden. If you doubt this, please contact the data protection officer via willem.bakker@nhlstenden.com.

Be aware with whom you share information

Information is the key at a university of applied sciences such as NHL Stenden. Sharing files and documents with fellow students and colleagues is essential. We use all kinds of tools for that – Office 365, SharePoint and Blackboard for instance. But how do you decide whether or not to share information with others, inside or outside of school?

Always check: who sees this information?
Sharing a thesis, presentation or a meeting report with your fellow students or project group members? We do it every single day. But how well do we handle confidential and personal data? Obviously, that information should not be public. Even information about yourself or others that may seem harmless can fall into the wrong hands on the internet. In other words, you do have something to hide on the internet. This is why you always have to check who has access to the information you share with others.

Check: standard public setting?
In addition to Office 365, SharePoint and Blackboard we all use popular, mostly free environments such as Dropbox, Google Drive and Facebook to share information. In some of those environments, Dropbox for example, you have to select with whom you want to share your information. Verify always if the standard setting for sharing information is private or public. So we repeat: be aware with whom you share which information.

More information?
If you wonder in SharePoint or any other environment: who has access to this? Or if you have any other questions about sharing information. Then just contact Privacy and Security via privacy-en-security@nhlstenden.com.

Weet met wie je informatie deelt

Op een hogeschool als NHL Stenden draait alles om informatie. Daarbij is het cruciaal dat je bestanden en documenten goed kunt delen met medestudenten en collega’s. We hebben daarvoor allerlei hulpmiddelen, denk aan Office 365, SharePoint en Blackboard. Maar welke informatie deel je nou wel of niet met anderen, zowel binnen als buiten de school?

Controleer altijd: wie ziet deze informatie
Een scriptie, presentatie of vergaderverslag delen met je medestudenten of projectgroepleden? We doen het dagelijks. Maar hoe goed gaan we daarbij om met vertrouwelijke en privégegevens? Niet iedereen mag die immers inzien. Maar ook schijnbaar onschuldige informatie over jezelf en anderen kan op internet in handen komen van de verkeerde partijen. Je hebt dus wel degelijk iets te verbergen op internet. Controleer daarom altijd wie er toegang heeft als je informatie deelt met anderen.

Check: standaard openbaar?
Naast Office 365, SharePoint en Blackboard gebruiken we allemaal ook populaire, vaak gratis omgevingen als Dropbox en Facebook om informatie te delen. Binnen sommige daarvan moet je zelf aanvinken met wie je jouw informatie wilt delen. Dropbox bijvoorbeeld. Maar er zijn ook producten waar iedereen standaard toegang heeft tot jouw informatie. Alle groepen zijn openbaar. Tenzij je het delen zelf uitzet − of bewust kiest met wie je deelt. Dus nogmaals: weet met wie je welke informatie deelt.

Meer weten?
Vraag jij je binnen SharePoint of een andere omgeving af: wie kan hier nu allemaal bij? Of heb je andere vragen over het delen van informatie? Neem contact op met Privacy en Security via privacy-en-security@nhlstenden.com.

Private details of one and a half billion Yahoo users leaked

What to do when your account has been hacked

Internet and privacy are increasingly at odds. Privacy violations are daily news. In such hacks generally personal data are stolen, including names, email addresses, phone numbers, dates of birth and passwords. In this article we explain what to do if your account has been hacked, and how to protect your privacy.

You definitely have things to hide

NHL Stenden accounts are not exempted from hacks! And yes, that can be a problem. People often say: “I’ve got nothing to hide”. But unfortunately that argument is invalid these days. Read on to find out how you definitely have things to hide.

Tip: how often have you been the victim of a hacking attempt?
Major hacks and data breaches are perpetrated every day. On the website Haveibeenpwned.com you can check the organisations that have fallen victim to a hack, and whether your account was active at the time. Read more .

Outsmart the hackers
What to do if you have been hacked? Well first off, take a deep breath. If nothing happened to your email or other accounts so far, you probably got away. For now… Because it can take years before hackers – or the people that bought the hacked private details – take action. Below, the NHL Stenden Data Care Centre explains the measures to be taken step by step; from right now to soon.

Step 1: change your password
Victim of a hack? Then change your password today. Find tips on good passwords here. Most website have a FAQ how to change your password.

Remember to change passwords on all (mobile) devices that may store your old password. You may have used the same password on your smartphone, laptop, tablet, or e-reader. If that is the case, you must enter your new password on each device.

Step 2: change security questions
Your changed password is the new lock on the door of your account. But to protect your privacy, you should also change security questions.

Step 3: change similar passwords
After completing step 1 and 2 your account is secure again. But you may have to do more. Because many people use the same password for various accounts. While this makes it easy to remember your passwords, you have opened the doors of those accounts to the hackers. Therefore, you should locate those accounts for which you have used the same password and security questions. Change your passwords and security questions for all these accounts.

The Data Care Centre is here to help
Do you have further questions about this article? Would you like to know more about dealing with sensitive or private details? Go to the Data Care Centrewebsite. Alternatively, send us an email.

 

 

Grote datalekken aan de orde van de dag!

Wat je moet doen als jouw account gehackt is?

Internet en privacy gaan steeds minder goed samen. Regelmatig worden bedrijven gehackt en vinden er dus grootschalige privacyschendingen plaats. Tijdens deze hacks worden altijd persoonsgegevens ontvreemd waaronder namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en wachtwoorden. In dit artikel legt het NHL Stenden Data Care Centre uit wat je moet doen als er een account van jou gehackt is en hoe je jouw privacy kunt beschermen.

Je hebt wel degelijk iets te verbergen
Bij hacks zijn geheid ook accounts gekraakt van NHL Stenden-collega’s en -studenten. Is dat erg? “Ik heb toch niets te verbergen”, hoor je vaak. Helaas gaat dit argument vandaag de dag niet meer op. Lees hier waarom je wel degelijk iets te verbergen hebt.

Tip: hoe vaak ben jij gehackt?
Gelukkig is er de website Haveibeenpwned.com waar je kunt checken welke organisaties er gehackt zijn en of jouw account toen actief was. Lees er hier meer over.

Zet hackers een hak
Wat moet je als je ben gehackt? Haal eerst maar eens diep adem. Als er tot nu toe nog niks gebeurd is met je e-mail of andere beveiligde accounts, ben je waarschijnlijk ontsnapt. Voorlopig althans. Want soms wachten hackers − of diegenen die gehackte accountinformatie opkopen − jarenlang voordat ze in actie komen. Het NHL Stenden Data Care Centre legt hieronder stap voor stap uit welke maatregelen je moet nemen; van onmiddellijk tot binnenkort.

Stap 1: verander je wachtwoord
Gehackt? Verander direct je wachtwoord. Lees hier tips over goede wachtwoorden.  De meeste websites hebben een FAQ hoe een wachtwoord gewijzigd kan worden.

Denk er ook aan je wachtwoord/pincode te wijzigen op alle (mobiele) apparaten waar je oude wachtwoord op kan staan. Immers, misschien heb je ooit ditzelfde wachtwoord/pincode gebruikt op je smartphone, laptop, tablet of e-reader. In dat geval moet je op elk van deze apparaten je nieuwe wachtwoord invoeren.

Stap 2: Pas je veiligheidsvragen aan
Je veranderde wachtwoord/pincode is het nieuwe slot op de deur van je account. Maar voor extra privacybescherming moet je ook altijd je veiligheidsvragen aanpassen.

Stap 3: verander vergelijkbare wachtwoorden
Heb je stap 1 en 2 afgerond? Dan is je account weer beschermd. Maar… mogelijk is er meer werk aan de winkel. Want misschien ben zij zo iemand die hetzelfde wachtwoord ook gebruikt voor andere accounts? Dat lijkt handig, want makkelijk te onthouden. Maar zo zet je de deuren van die accounts wel wagenwijd open voor de hackers. Kortom, ga na waar je je  wachtwoord en veiligheidsvragen hebt hergebruikt. En verander voor al die accounts je wachtwoord en veiligheidsvragen.

Het Data Care Centre helpt je verder
Heb je vragen over dit artikel? Wil je meer weten over omgaan met gevoelige of privégegevens? Kijk dan op de website van het Data Care Centre. Je vraag sturen via e-mail kan natuurlijk ook.