Iedereen heeft recht op privacy. En dus op bescherming van je persoonsgegevens. Die zijn immers van jou en van niemand anders. Maar wat verstaan we nu precies onder persoonsgegevens? Dit zijn alle gegevens die indirect of direct te herleiden zijn tot een individu. Variërend van je naam en medische gegevens tot je IP-adres en alles daar tussenin. Anderen − en dus ook NHL Stenden − mogen die gegevens alleen ‘verwerken’ als dit plaatsvindt volgens de wettelijke regels.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
Dit zijn alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met je persoonsgegevens. Zoals: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Wat zijn de wettelijke regels?
NHL Stenden mag jouw gegevens alleen verwerken als dit mag van de Europese privacy wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de wet mag.

Wanneer mag NHL Stenden mijn persoonsgegevens verwerken?
Dit mag volgens de wet alleen als:
• jij daar toestemming voor hebt gegeven
• dat nodig is voor een overeenkomst die jij hebt gesloten
• er een wettelijke verplichting is om aan de verwerking mee te werken
• iemands leven in gevaar is
• dat nodig is voor het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag
• dat nodig is voor de ‘gerechtvaardigde belangen’ van NHL Stenden Hogeschool of van een derde.

Houd zelf controle
Net zoals je bij een betaalautomaat je pincode afschermt met je hand, zo kun je ook bewuster controle houden over het verwerken van je eigen persoonsgegevens. Neem bijvoorbeeld eens de tijd om je privacyvoorwaarden door te nemen. Dit geldt voor je werk of studie bij NHL Stenden maar evengoed voor software, apps en online diensten die je gebruikt. Want anderen kunnen heel wat van jou te weten komen met de persoonsgegevens die jij zelf geeft. Kijk maar eens naar dit alarmerende filmpje.