Secure your privacy

Fraud with personal data, or even identity theft: it’s on the increase. But that won’t happen to you. Or will it? Unfortunately, identity-related fraud is a type of crime that is on the rise. This includes the illegitimate use of passport copies. Computer criminals are already making more money with stolen personal data than with credit card fraud. But what are personal data, and how do you handle them in such a way that you can prevent problems?

Your personal data
Basically, these are all data that can be traced back to you as an individual. This includes your name and address, details of your employer, your social security number, your driving license, passport and healthcare card – including your medical files – your banking details along with your pin or login code, and so on.

What are the risks?
Fortunately, your personal data will not have you end up in prison in the Netherlands. But there are countries where that is a risk. This usually happens in connection with special personal data in reference to someone’s religion, ethnicity, medical background, political views, sex life, trade union membership, or criminal history. The risks of personal data in the Netherlands are different. Computer criminals can use your personal data to commit crimes and go unpunished. For example, by purchasing goods in your name, or by claiming medical costs with your health insurance. Read more on identity fraud.

What is legally allowed in relation to my personal data?
Other parties – including NHL Stenden – may only process your details if this is done in accordance with laws and regulations. They also must record which personal data they process, and where and why. Read more about NHL Stenden and my personal data.

Passport copy? No!
Safeguarding your privacy is often a matter of common sense. For example: what do you do when an organisation or person asks for a passport copy? Obviously you don’t comply! It is only your employer who must keep a copy of your passport for their administration. Occasionally, financial and medical institutions may require one. Do you need a passport copy to identify yourself? Use an ID cover to hide your social security number and passport picture. These are available at the ANWB, and at other locations.

Employee? Familiarise yourself with the procedures.
As a NHL Stenden employee, you should check whether you’re keeping passport copies somewhere. Are they still of use? If not, remove and/or destroy them. Read up on NHL Stenden’s policies on this subject. For example, just sending passport copies by email is not allowed. If you have to share these details, then use a secure delivery method.

Data breach with passport copies? Report it.
Have you come across a paper passport copy at NHL Stenden? Prevent abuse and destroy it. Is it possible for you to see other people’s digital passport copies in the NHL Stenden computer system? This constitutes a data breach. Report it immediately via NHL Stenden’s Hotline for Data Breaches.

Bewaak je privacy

Fraude met persoonsgegevens en zelfs identiteitsdiefstal: je hoort het steeds vaker. Maar zo’n vaart zal het met jou niet lopen. Toch? Helaas is identiteitsfraude een sterk groeiende vorm van criminaliteit. Denk hierbij ook aan misbruik van paspoortkopieën. Computercriminelen verdienen met gestolen persoonsgegevens inmiddels meer dan met creditcardfraude. Maar wat zijn nu persoonsgegevens en hoe moet je daarmee omgaan om problemen te voorkomen?

Jouw persoonsgegevens
In principe zijn dit alle gegevens die te herleiden zijn tot jou als individu. Dus je naam en woonadres, gegevens over je werkgever, je BSN-nummer, je rijbewijs, paspoort en zorgverzekeringpas inclusief je medische dossiers, je bankgegevens compleet met pincode of inloggegevens en ga zo maar door.

Wat zijn de risico’s?
Gelukkig kun je in Nederland niet in de gevangenis komen vanwege je persoonsgegevens. Maar er zijn landen genoeg waar dat wel gebeurt. Het gaat dan meestal om de zogenaamde bijzondere persoonsgegeven die iets zeggen over iemands godsdienst of levensovertuiging, etnische afkomst, medische gegevens, politieke gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijke historie. Nee, in Nederland liggen de risico’s van persoonsgegevens anders. Computercriminelen kunnen met jouw persoonsgegevens strafbare feiten plegen en vrijuit gaan. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van producten op jouw naam. Maar ook aan het declareren van medische behandelingen bij jouw verzekeraar. Lees meer over identiteitsfraude.

Wat mag volgens de wet met mijn persoonsgegevens?
Anderen − en dus ook NHL Stenden − mogen jouw gegevens alleen ‘verwerken’ als dit gebeurt volgens de wettelijke regels. Bovendien moeten ze documenteren welke persoonsgegevens ze waar, waarom en verwerken. Lees meer over NHL Stenden en mijn persoonsgegevens.

Kopietje paspoort? Nee!
Je eigen privacy bewaken, is vaak een kwestie van gezond verstand. Een voorbeeld. Wat doe jij als een organisatie of persoon vraagt om een kopietje van jouw paspoort? Niet doen natuurlijk. Alleen je werkgever moet een paspoortkopie bewaren in zijn administratie. En soms mogen financiële instellingen en medische instanties erom vragen. Heb je toch een kopie van je paspoort nodig om je te identificeren? Gebruik dan een ID-cover die je BSN-nummer en pasfoto afdekken. Je kunt ze onder meer krijgen bij de ANWB. Er bestaat hiervoor ook een app aangeboden door de rijksoverheid.

Medewerker? Ken de procedures.
Ben je een NHL Stenden-medewerker, ga dan eens na of jij niet ergens paspoortkopieën hebt bewaard. Gebruik je de kopieën niet meer? Verwijder en/of vernietig ze dan. Verdiep je ook eens in de procedures die NHL Stenden hiervoor heeft. Klakkeloos verzenden per e-mail is bijvoorbeeld uit den boze. Als je deze gegevens toch moet uitwisselen, zorg dan in elk geval voor een afgeschermde verzendmethode.

Datalek met paspoortkopieën? Meld ‘t.
Vind je ergens binnen NHL Stenden een papieren paspoortkopie? Voorkom misbruik en vernietig ‘m. En kun je binnen de computersystemen van NHL Stenden digitale paspoortkopieën inzien van anderen? Dan is er sprake van een datalek. Meld dit onmiddellijk via het Meldpunt Datalekken van NHL Stenden.